Манай Үйлдвэрийн барилга

1.company-building

Компанийн газар

2.company-office

Ажлын дэлгүүр

3.work-shop

Үйлдвэрлэлийн шугам

4.production-line

Туршилтын машин

5.testing-machine

Үйлдвэрлэлийн төхөөрөмж

6.production devices

Бүтээгдэхүүний туршилт

7.product-testing

Бүтээгдэхүүний туршилт

8.product-warehouse